PDA

View Full Version : Phòng Khai thác và thu hồi nợ  1. sổ bảo hiểm có nên lấy về khi đang trong quá trình kiện tụng
  2. công ty nợ bảo hiểm nên không cấp sổ bhxh là đúng hay sai
  3. Quyết toán Tháng 11/2016
  4. Đóng lùi Bảo hiểm xã hội