PDA

View Full Version : Hỏi về thanh toán chế độ ốm đaunkngan
05-07-2017, 09:32
Hiện tại Cty em có 2 trường hợp được giải quyết chế độ ốm đau, tuy nhiên số ngày được thanh toán em chưa rõ lắm, xin cơ quan BHXH giải thích giúp em để tôi có thể thông báo đến với người lao động:Võ Văn Khanh - Số sổ BHXH:0200012381 : Trên giấy nghỉ việc hưởng chế độ BHXH ghi ngày hưởng chế độ là 04/05/2017 - 06/05/2017, tổng cộng là 3 ngày nhưng BHXH chỉ thanh toán 2 ngày ( Cty tôi chế độ nghỉ hằng tuần là chủ nhật)
Khổng Thị Năm - Số sổ BHXH : 0205299957: Trên giấy nghỉ việc hưởng chế độ BHXH ghi ngày hưởng chế độ là 08/06/2017 - 12/06/2017, tổng cộng là 4 ngày nhưng BHXH chỉ thanh toán 2 ngày ( Cty tôi chế độ nghỉ hằng tuần là chủ nhật). Trong phần ghi chú ghi: Sai số ngày đề nghị, trừ ngày 08/06


Kính mong quý cơ quan giải thích giúp em những trường hợp này để giảm thiểu sự sai sót về sau ah
Trân trọng cám ơn!

phuongtt
20-07-2017, 09:06
Đề nghị bạn kiểm tra và xem lại 2 trường hợp này trong Danh sách C70b-HD đã được duyệt vì:

1. Trường hợp Võ Văn Khanh số sổ 0200012381, đợt duyệt tháng 6/2017 có 5 chứng từ, trong đó đã có chứng từ được duyệt 2 ngày từ 3-4/5/2017, chứng từ ngày 4-6/5/2017 có 1 ngày trùng 4/5/2017 với chứng từ đã được duyệt trước, vì vậy tổng số ngày của chứng từ sau sẽ chỉ được duyệt 2 ngày 5-6/5/2017 là đúng quy định.

2. Trường hợp Khổng Thị Năm số sổ 0205299957, đợt duyệt tháng 6/2017 có 3 chứng từ, trong đó đã có chứng từ được duyệt 6 ngày từ 3-9/6/2017, chứng từ ngày 8-12/6/2017 có 2 ngày trùng 8-9/6/2017 với chứng từ đã được duyệt trước, vì vậy tổng số ngày của chứng từ sau sẽ chỉ được duyệt 2 ngày 10-12/6/2017 là đúng quy định.