PDA

View Full Version : Chữ ký trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bhxh GCN2diendanabc
13-09-2017, 15:50
:D Xin chào ban quản trị

Trên giấy GCN2 có 2 phần chữ ký : Y, bác sỹ KCB và Xác nhận chữ ký của y, bác sỹ.
- Tôi xin được hỏi là chữ ký trên cả 2 phần có phải đăng ký với cơ quan bảo hiểm không??? hay chỉ cần đăng ký 1 phần.
- Y, bác sỹ là giám đốc cơ sở KCB và tham gia khám chữa bệnh và đã đăng ký chữ ký với cơ quan bảo hiểm, vậy xin được hỏi là Y, bác sỹ có được ký vào cả 2 phần trên giấy GCN2 không???

Trân trọng!

phuongtt
21-09-2017, 11:26
- Căn cứ Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/05/2016 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lãnh vực y tế và Quyết định số 4520/QĐ-BYT ngày 22/08/2016 của Bộ Y tế đính chính Thông tư số 14/2016/TT-BYT. Thì chứng từ để thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản là Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (GCN mới) mẫu theo quy định tại Phụ lục 12 của Thông tư này, về nội dung chữ ký trên GCN lưu ý như sau:

1. Nội dung Y, bác sỹ KCB phía dưới bên phải mẫu GCN là chữ ký, ghi họ tên của người hành nghề theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 14/2016/TT-BYT.
2. Nội dung Xác nhận chữ ký của Y, bác sỹ phía dưới bên trái mẫu GCN là chữ ký, họ tên của lãnh đạo phụ trách y, bác sỹ tại nội dung 1 và đóng dấu.

- Vậy, nếu người ký vào phần Y, bác Sỹ KCB (góc phải bên dưới) là y, bác sỹ điều trị thì người xác nhận chữ ký của y, bác sỹ (góc dưới bên trái) phải là Trưởng khoa hoặc Phó khoa của các khoa khám chữa bệnh.
- Hoặc nếu người ký vào phần Y, bác Sỹ KCB (góc phải bên dưới) là Trưởng khoa điều trị thì người xác nhận chữ ký của Y, bác sỹ (góc dưới bên trái) phải là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc của bệnh viện.
- Đối với Y, bác sỹ KCB ký tên trên GCN phải có chứng chỉ hành nghề và phải đăng ký chữ ký với cơ quan BHXH.