PDA

View Full Version : Chế độ ốm đau cho người lao động đi làm trước thời hạn nghỉ sinh conphuongnam05042009
02-11-2017, 10:29
Kính chào anh, chị Tư vấn pháp luật bảo hiểm. Nhờ anh/chị tư vấn giúp chế độ đối với người lao động đi làm sớm trước khi hết thời gian hưởng chế độ thai sản như sau:
Theo Điều 3, thông tư 59/2015 có ghi như sau:
Điều 3. Điều kiệnhưởng chế độ ốm đau<o:p></o:p>
1. Người laođộng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 và điểm b khoản2 Điều 2 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hưởng chế độ ốm đau trong cáctrường hợp sau:<o:p></o:p>
a) Người laođộng bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động hoặc điều trị thươngtật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc vàcó xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Ytế.<o:p></o:p>
b) Người laođộng phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận củacơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.<o:p></o:p>
c) Lao độngnữ đi làm trước khi hết thờihạn nghỉ sinh con mà thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a và điểmb khoản này.

Vậy lao động nữ đi làm trước khi hết thời gian hưởng chế độ thai sản 6 tháng thì có được hưởng chế độ ốm đau (người lao động ốm và nghỉ việc trông con ốm)?
Xin cảm ơn.

phuongtt
09-11-2017, 16:42
Người lao động quy định tại Điều 3 Thông tư 59/2015 được hưởng chế độ ốm đau và con ốm trong thời gian đi làm sớm nhưng thời gian đi làm sớm phải đóng BHXH đầy đủ.