PDA

View Full Version : Nghỉ ốm có bị trừ phép năm?phuocnb
11-07-2016, 10:01
Trong trường hợp nghỉ ốm 5 ngày (có giấy đề nghị cho nghỉ của bác sĩ), tôi có bị trừ phép năm theo số ngày nghỉ đó không?
Nếu không, vui lòng chỉ có tôi biết điều này được qui định ở đâu trong luật BHXH.

Xin cảm ơn

cdbhxh
14-07-2016, 15:56
- Căn cứ theo khoản 1 Điều 25 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 có hiệu lực từ 1/1/2016 thì điều kiện để được hưởng chế độ ốm đau: Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. Vậy trường hợp của bạn nếu đủ điều kiện như trên thì được hưởng chế độ ốm đau.
- Căn cứ khoản 1 Điều 111 Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012: "Nghỉ hằng năm"
Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:
a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;
c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.
- Vậy trường hợp của bạn đã đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau thì được thanh toán hưởng ốm đau, ngày nghỉ ốm đau theo quy định của Luật BHXH và đơn vị không được trừ vào phép năm vì theo quy định của Luật Lao động ngày nghỉ phép năm được hưởng nguyên lương.