PDA

View Full Version : Đóng BHYT khi báo giảm ốm đaunguyenquynh
12-07-2016, 11:22
Xin chào BHXH TP HCM,

Em có 2 thắc mắc về chế độ ốm đau:
1. Khi báo giảm lao động ốm đau nghỉ dài ngày trong 2 tháng (tháng 6& tháng 7/2016), em có phải tạm thời đóng tăng hết giá trị thẻ BHYT không? Hay là tháng 6 & 7 tạm chưa đóng BHYT, nếu qua 2 tháng này mà không có hồ sơ được giải quyết chế độ ốm đau lúc đó mới bị truy thu 2 tháng trên.
2. Trong thời gian nghỉ không lương, nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương thì có được hưởng chế độ ốm đau không?

cdbhxh
14-07-2016, 15:13
1. Bạn vẫn phải tạm thời đóng tăng hết giá trị thẻ BHYT của 2 tháng 6 và 7. Sau khi người lao động quay trở lại làm việc thì báo giảm lại 2 tháng này căn cứ chứng từ nghỉ hưởng chế độ ốm dài ngày hoặc dữ liệu đã được giải quyết chế độ ốm đau của 2 tháng trên.
2. Trong thời gian nghỉ không lương, nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương thì không được hưởng chế độ ốm đau.