PDA

View Full Version : Ngày hẹn trả thẻ BHYT trùng với ngày nghỉ bệnh hưởng BHXHivitrantt.vn
02-02-2018, 09:55
Xin chào CQ BHXH TP. HCM

Tôi đang làm HS BH Ốm đau cho nhân viên.
Tuy nhiên, nhân viên này có ngày hẹn trả thẻ BHYT theo Thông báo hẹn trả kết quả Hồ sơ 09334/2018/079 là ngày 1/2/2018 trùng với ngày nhân viên đó nghỉ bệnh hưởng BHXH.
Trên Giấy CN nghỉ việc hưởng BHXH không có số BHYT do Công ty chưa nhận được thẻ qua bưu điện.
Như vậy, nhân viên này có được hưởng trợ cấp nghỉ bệnh từ BHXH không?
Xin cảm ơn.

phuongtt
13-02-2018, 14:58
Trường hợp này nếu có chứng từ nghỉ ốm theo quy định thì vẫn được hưởng trợ cấp ốm đau của ngày 1/2/2018.