PDA

View Full Version : Chế độ ốm đauCông ty Vận Tải Tân Thanh
06-06-2016, 10:50
Cho em hỏi, người lao động có đơn xin nghỉ không lương 1 tháng để điều trị bệnh. cho em hỏi như sau:
- làm hồ sơ báo giảm nghỉ ốm đau hay nghỉ không lương ạ?
- có phải đóng tiền thẻ BHYT khi người lao động không trả thẻ ko?

cdbhxh
06-06-2016, 16:38
Theo khoản 2 điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp sau đây:

a) Người lao động bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất và Nghị định số 126/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất.

b) Người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

c) Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Như vậy, trường hợp này người lao động nếu bị ốm đau và xin nghỉ để điều trị bệnh thì có trợ cấp ốm đau. Đề nghị đơn vị làm thủ tục báo giảm lao động do nghỉ ốm (không phải nghỉ không lương). Do người lao động nghỉ ốm và còn quan hệ lao động nên không cần trả thẻ BHYT và vẫn đóng tiền BHYT bình thường. Nếu người lao động bị ốm đau thuộc danh mục bệnh dài ngày thì thời gian điều trị ốm đau, cơ quan BHXH sẽ cấp thẻ BHYT và chị chi phí này./.