PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Công ty 1 người có đóng BHXH được không?visadepmedia
06-03-2020, 11:10
Kính gửi BHXH Quận 6.

Bên mình là công ty TNHH Visadep (https://visadep.vn/) Media. Công ty mình chỉ có 1 người thì có nộp BHXH được không ạ?

quan6
24-03-2020, 13:33
Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Quyết định 595/QĐ- BHXH quy định đối tượng phải đóng BHXH bắt buộc tại doanh nghiệp bao gồm:
- Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
- Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018);
- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
- Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (thực hiện từ ngày 01/01/2018 theo quy định của Chính phủ).
- Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động thuộc 01 trong các trường hợp nêu trên cũng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
Như vậy:
Luật không quy định doanh nghiệp có bao nhiêu lao động thì phải đóng BHXH, mà chỉ quy định đối tượng nào phải đóng BHXH.Với trường hợp công ty của bạn, dù công ty chỉ có 01 người lao động nhưng nếu có lao động được ký kết hợp đồng từ 01 tháng trở lên thì sẽ phải đóng BHXH cho người lao động này.