PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Thời hạn nộp hồ sơ giái quyết chế độ ốm đauthuhang247
08-03-2017, 14:35
Chào BHXH,
Cho tôi hỏi hồ sơ chi chế độ ốm đau tháng 10/2016 người lao động nộp lên cho công ty nhưng đến nay công ty mới giải quyết thì có được bên BHXH chấp nhận không ạ, trường hợp bên BHXH không chấp nhận vậy ai là người chịu trách nhiệm trong vấn đề này ạ (NLĐ hay NSDLĐ)

phuongtt
14-03-2017, 16:26
- Căn cứ theo quy định của Luật BHXH tại khoản 2 Điều 102 thì: "Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội".

- Căn cứ khỏan 1 và 2 Điều 116 Giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định, nếu việc nộp hồ sơ chậm mà ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động thì đơn vị sử dụng lao động phải bồi thường, cụ thể:
1. Trường hợp vượt quá thời hạn được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 102, khoản 1 Điều 103, khoản 1 và khoản 2 Điều 110, khoản 1 và khoản 2 Điều 112 của Luật này thì phải giải trình bằng văn bản.
2. Trường hợp nộp hồ sơ và giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người hưởng thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp do lỗi của người lao động hoặc thân nhân của người lao động thuộc đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
<tbody>


</tbody>