PDA

View Full Version : Bệnh "Thoái hóa cột sống thắt lưng" được hưởng ốm dài ngày không?tuyetphuong2107
21-03-2017, 09:07
Kính gửi diễn đàn!

Công nhân nộp cho tối GCN2 với chẩn đoán "Thoái hóa cột sống thắt lưng" nghỉ từ 06/03/2017, vậy cho tôi hỏi công nhân có được hưởng ốm dài ngày không?

phuongtt
14-04-2017, 09:55
Nếu GCN2 với chẩn đoán "Thoái hóa cột sống thắt lưng" nghỉ từ 06/03/2017 => người lao động được hưởng ốm bệnh dài ngày theo STT bệnh 252, mã bệnh ICD M47 của Danh mục bệnh dài ngày theo Thông tư 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 có hiệu lực từ ngày 1/3/2017.