Em chào anh, chị!
Anh, chị cho em hỏi, bắt đầu từ ngày 01/01/2019 mẫu phôi giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH do BHXH cung cấp sẽ không còn hiệu lực. Các cơ sở y tế sẽ tự in và quản lý giấy nghỉ ốm...