Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời bạn như sau:

Đầu tiên, phiên bản phần mềm KBHXH hiện tại là ngày 22/08/2016, bạn xem cách nâng cấp ở đây nhé:...