Hi BHXH,

Trước đây mình vẫn login vào trang web http://kekhai.baohiemxahoi.gov.vn/ bình thường, dùng để tra cứu xem hồ sơ GDDT đã được thực hiện tới đâu rồi.
Nhưng khoảng 1 tuần nay mình vào...