Trường hợp Bạn đi khám thai và sanh tại BV Từ Dũ thì Bạn được hưởng BHYT
+ Có giấy chuyển viện hoặc cấp cứu: nội, ngoại trú: 100% chi phí KCB BHYT x mức quyền lợi được hưởng.
+...