Trường hợp số CMND in trên sổ BHXH bị sai do kê khai nhầm, bạn có thể lập hồ sơ theo phiếu GNHS 608(thủ tục hồ sơ được đăng tải trên website của BHXH TP.HCM tại địa chỉ:...