-Trường hợp của bạn Uyên, số sổ 7908473954 đã tham gia BHXH đến hết tháng 11/2018 nên đến tháng 12/2019 bạn mới đủ điều kiện nộp hồ sơ nhận trợ cấp BHXH một lần theo diện sau một năm nghỉ việc mà...