Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn.
Thẻ BHYT tham gia bắt buộc của bạn có giá trị đến 31/12/2017, để tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình thì trước ngày 20/12/2017 bạn có thể liên hệ...