Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

Căn cứ Công văn số 869/BHXH-QLT ngày 31/03/2016 của BHXH Thành phố hướng dẫn thu BHXH tự nguyện thì người tham gia BHXH tự nguyện là công dân...