Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn.

Chuyên mục đã cung cấp thông tin số sổ BHXH của người lao động vào địa chỉ mail của bạn.