BHXH Thành phố xin chào bạn!

Căn cứ Điểm 1.5 Khoản 1 Điều 38 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam quy định đơn vị chuyển địa bàn, chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản phải đóng...