Ad ơi, bên em có 2 mã đơn vị TW0263A và TU3579U, đều không đăng ký được. Ghi là Lỗi trong quá trình xử lý. {javax.persistence.PersistenceException:
org.hibernate.exception.GenericJDBCException:...