Do trùng thời gian nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nên trợ cấp thất nghiệp của bạn được chi trả vào ngày 02/5/2019.