Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn.

Qua kiểm tra hệ thống giao dịch điện tử, mã số hồ sơ điện tử 5388011/2016 mà bạn cung cấp do hồ sơ chưa đúng thủ tục quy định (không có mẫu...