Kính gửi cơ quan BHXH TP HCM !
Nhờ admin tra cứu giùm em quá trình đóng BHXH và BHYT từ tháng 12/2013 đến tháng 03/2019,
xem giúp em đã đủ tham gia BHYT 5 năm liên tục chưa?
Họ tên : Nguyễn Đắc...