Công Ty tôi đang có 1 TH bệnh (không nằm trong danh mục bệnh dài ngày) và đã nghỉ quá thời gian hưởng Chế độ ốm đau và chuyển sang nghỉ không lương 45 ngày, như vậy khi công ty tôi báo giảm, thẻ BHYT...