Công Ty tôi đang có 1 TH bệnh (không nằm trong danh mục bệnh dài ngày) và đã nghỉ quá thời gian hưởng Chế độ ốm đau và chuyển sang nghỉ không lương 45 ngày, như vậy khi công ty tôi báo giảm, thẻ BHYT có bị cắt hay không? Và có cách nào giải quyết cho NLD vẫn giữ thẻ để chữa bệnh hay không?