Kính gửi : BHXH Huyện Nhà Bè !

Tên tôi là Phạm Hồng Tiến, số sổ BHXH là 0296191643 vừa qua tôi có kiểm tra quá trình đóng BHXH của tôi trên trang web : c13.bhxhtphcm.gov.vn thì không thấy :
1. Quá trình đóng BHXH của tôi trước tháng 4/2008.
2. Không hiện được kết quá đóng BHXH tháng 7/2016.

Nhờ BHXH Huyện Nhà Bè kiểm tra lại giúp và gửi cho tôi qua email : tienhp@hotmail.com

Trân trọng. !